Axiells pris för bästa B&I-uppsats 2023 – här är de nominerade

För att uppmärksamma och uppmuntra nya idéer och blicka framåt när det gäller det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, delar Axiell ut pris för bästa B&I-uppsats skrivna av studenter vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Det övergripande kriteriet för Axiells uppsatspris är ”En framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling”.

Juryn har i år bestått av:

  • Maria Ringbo (Universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan)
  • Jonas Söderholm (Universitetslektor, Bibliotekshögskolan)
  • Olof Berge Kleber (Bibliotekschef, Borås Stad)
  • Henrik Landberg (Studentrepresentant, Bibliotekshögskolan)
  • Jenny Poncin (Verksamhetschef, Axiell)

Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat och master) examinerade under perioden 2022-08-01 – 2023-07-31.

De nominerade är:

Irina Bolin och Jonathan Smith – Biblioteks- och informationsvetenskap: En domänanalys av disciplinens intellektuella struktur utifrån paradigmen bibliotek respektive information

Juryns motivering: Hela vår disciplin vilar på begreppen bibliotek och information, om vilka det skrivits och sagts mycket. Bolin och Smith gör här ett fundamentalt bidrag till biblioteks- och informationsvetenskapen med en domänanalys av disciplinen som intellektuell struktur. Genom att lyfta blicken och jämföra bibliotek och information som paradigm visar författarna hur de båda paradigmen å ena sidan är distinkta men disciplinen samtidigt beroende av båda.

Emma Olsson Grahn och Stina Skog – Ett evigt sökande: Hur ungdomsbibliotekarier använder informationssökning för att hålla sig uppdaterade i sitt inköpsarbete

Juryns motivering: Bibliotekariers egen informationssökning är ett fenomen som lätt hamnar i skymundan när fokus är på användarna. I denna originella studie förenas båda perspektiven i en enkätstudie om vilken betydelse ungdomars förändrade läsvanor har för bibliotekariers informationssökning. Olsson Grahn och Skog visar att framförallt de bibliotekarier som anser att ungdomars läsbeteende förändrats, också själva i större utsträckning använder sociala medier och användardrivna recensionsplattformar för egen informationssökning i sitt inköpsarbete.

Elin Svedberg och Anna Werme – ”Vi har mycket goda förutsättningar att göra så mycket mer”: En kvantitativ studie om hållbar utveckling utifrån en svensk folkbibliotekskontext

Juryns motivering: Förväntningarna är idag höga på bibliotekens potential att bidra till det hållbara samhället. Med utgångspunkt i ett transformationsperspektiv, presenterar Svedberg och Werme en gedigen kartläggning av vilka förutsättningar bibliotekarier uppfattar att biblioteken faktiskt har att bidra till den hållbara utvecklingen. I en omfattande analys framträder ett mönster av stort intresse hos svenska bibliotek och att många förutsättningar finns redan idag men att framförallt strukturella förutsättningar behöver stärkas.

Digital prisutdelning:
Prisutdelningen sker digitalt under hösten.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: