Behövs skolbibliotek när all information finns på Internet?

Den frågan hör man allt som oftast, och frågan kring bibliotekets roll i en digitaliserad skola är ofta inte en pedagogisk fråga utan en budgetfråga. Det är inte ovanligt att skolor ersätter fackutbildade bibliotekarier med IKT-pedagoger eller lärare som får administrera skolans böcker.

2012 års undersökning av Pew Internet & American undersökte hur tonåringar söker på Internet.  83 % av lärarna svarade att den stora mängden information på Internet blev överväldigande för de flesta elever och att eleverna bara använde ett fåtal källor i sitt sökande. Informationssökning och informationskompetens ansågs också vara något som bör ingå i alla ämnen och att bibliotekspersonalen spelar en viktig roll.

I artikeln “New School Library” från 2013 skriver Sarah Davis, Dorcas Hand och Matthew Wittmer att starka och framgångsrika skolbibliotek kräver en bredd av resurser och entusiastiska utbildade bibliotekarier som kan stötta eleverna att använda och tillämpa olika typer av informationsresurser i kunskapsinhämtningen.

Bibliotek är viktigare än någonsin  skriver  Luis Herrera, bibliotekarie i San Francisco, i  New York Times.

“They are a place for personal growth and reinvention, a place for help in navigating the information age, a gathering place for civic and cultural engagement, and a trusted place for preserving culture.”

Skolbibliotekariens roll är värdefull  oavsett vilken typ av skolbibliotek man vill driva. För forskning, studier och lokala eller globala samarbeten eller mer som ett Makerspace, som lägger fokus mer på digital produktion och kompetens.

Frågor som skolbibliotekarien och läraren bör ställa till sina elever är:

Hur värderar vi en källa på Internet? Vilka databaser är aktuella att söka i? Hur hittar vi den mest relevanta informationen kring ett ämne? Hur vet vi att det vi söker på har innehåll av god kvalitet?

I detta arbete är skolbibliotekarier ovärderliga både för skolans elever och personal.

Ett modernt skolbibliotek finns med eleverna överallt och hela tiden. Det ger tillgång till skolans resurser, inspirerar till en bred kunskapsinhämtning,  skapar former för samarbete som inspirerar både till läsning och digitalt skapande. Allt med hjälp av bibliotekarierna expertis.

Så, fortsätt att satsa på,och utveckla skolbiblioteken, och dess personal!

Vid pennan /Cecilia von Schedvin

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: