B&I-priset delas ut

Den 22/9 kl 17.30 på Kultur i Västs scen delar vi på Axiell Sverige och representant från BHS för fjärde året ut årets B&I-pris. Juryn består av representant från Högskolan i Borås, biblioteksprofessionen och Axiell Sverige. I år är det fyra nominerade till priset.

Hanna Bjarnegård & Anna Eklöv Rosander – Flerspråkiga webbplatser? En enkätstudie av webbansvariga på folkbibliotek.

Frågan om tillgänglighet av information på folkbibliotekens webbplatser oavsett språktillhörighet är högaktuell och har sällan belysts i uppsatser inom ämnet. Litteraturgenomgången är väl genomförd och uppsatsen är välskriven och tankeväckande. Metoden att via webbenkäter undersöka om folkbibliotek i kommuner med ett större antal utrikesfödda har information på olika språk tillgängligt på sina hemsidor har åskådliggjort stora brister i tillgänglighet, och även när det gäller kvalitet på översättningarna.

Josef Laében Rosén Stark  – Biblioteksverksamhet som distansverksamhet – En analys av UH-bibliotekens roll för distansstudenter.

Uppsatsens ämne distansstudenters förutsättningar är ett både ett aktuellt och angeläget utvecklingsområde som angår såväl lärosätesbibliotek som folkbibliotek. Beskrivningen av nuläget utifrån UH-bibliotekens webbplatser och litteraturgenomgången är gedigen och teorivalet är intressant. Uppsatsen är väl genomförd, välskriven och innehåller flera intressanta slutsatser.

Matilda Ekman & Beatrice Tyrenberg– “Vad är det du vill ha egentligen?”. Förmedlarroller och användarbilder i direkt litteraturförmedling på folkbibliotek.

Förmedling av litteratur är en central uppgift för bibliotekarier oavsett huvudman eller huvudsakliga målgrupper. Matilda och Beatrice lyckas i sin studie ta sig an ett relativt väl utforskat problemområde på ett nydanande sätt genom att kombinera perspektiv på både förmedlarrollen och bilden av biblioteksanvändaren. Med en väl utvecklad problembeskrivning och en kreativ användning av relevant teori lyfter författarna i ett pregnant språk fram behovet av nya betraktelsesätt på litteraturförmedlingsarbetet som kan hjälpa oss att fördjupa synen på mötet mellan användare och bibliotekarie.

Erica Gramming – ”Gymnasiebibliotekariens arbete Fem gymnasiebibliotekarier om sin yrkesroll och relationen till skolornas pedagogiska verksamhet”.

Skolbiblioteksverksamhet är ett högaktuellt ämne vilket i denna uppsats utforskas utifrån ett innovativt flervetenskapligt perspektiv. Genom en god litteraturöversikt och en analys där väl vald teori från både kunskapssociologi och biblioteks- och informationsvetenskap samspelar väl med det empiriska materialet utforskar författaren såväl gymnasiebibliotekariens yrkesroll samt de förutsättningar för samverkan med den pedagogiska verksamheten vilka präglar bibliotekariens handlingsutrymme. Uppsatsen är välskriven och dess resultat och slutsatser är av klar relevans och intresse för utbildningsbibliotek i allmänhet.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: