Här är de nominerade till årets B&I-pris 2018

Den 27 september kl 17.20 på Kultur i Västs scen på Bokmässan i Göteborg är det prisutdelning för årets bästa B&I-uppsats! Då uppmärksammas uppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap, skrivna av studenter vid Högskolan i Borås. Bakom priset som innebär ett diplom och en prispeng på 10 000 kr står vi på Axiell. Juryn representeras av högskolan, biblioteksprofessionen samt Axiell.

Varför ger Axiell ett pris till bästa B&I-uppsats?

Axiell är i frontlinjen vad gäller IT-lösningar för bibliotek. Vi utvecklar våra tjänster i nära samarbete med våra kunder. För att ligga steget före håller vi en ständig dialog med branschen, vilket också innefattar utbildningarna inom fältet.

–Vi ser att studenterna tillför nya idéer och blickar framåt när det gäller det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Detta vill vi uppmuntra och Axiellpriset till bästa B&I-uppsatsär tänkt som en stimulans att utveckla idéer och tänka framtidsorienterat i frågor som rör biblioteksområdet, säger Boris Zetterlund, senior advisor för Axiell Group.

Vad uppmärksammas i priset?

Juryn har haft följande bedömningsgrund för uppsatserna; Framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling.
För att kunna nomineras måste uppsatsen vara examinerad. Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat, master och magister) examinerade under perioden 1/8-2016 till 30/7-2018.

Årets nominerade

Tre kandidatuppsatser har nominerats till Axiells pris för bästa B&I-uppsats vid Högskolan i Borås. Uppsatserna är skrivna av studenter vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

De nominerande uppsatserna och deras författare är följande:

”Varför väljer forskare att återanvända data? En studie om upplevda fördelar och hinder” – Johanna Dahlin;

“Som ett vildvuxet träd : en diskursanalys av begreppet biblioterapi” – Gustaf Källvik;

”Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning – En analys av JO:s hantering av fyra biblioteksärenden” – Jesper Sjöberg.

Nominering – Johanna Dahlin: Uppsatsen fångar upp ett högaktuellt ämne, nämligen återanvändning av forskningsdata. Nya system och tjänster ökar tillgången till tidigare använd forskningsdata radikalt, men studien visar att användarnas – i det här fallet samhällsvetenskapliga forskares – arbetssätt och informationspraktiker inte nödvändigtvis anpassas till den tekniska utvecklingen. I uppsatsen förenar Johanna ett intresse för högskole- och forskningsbibliotekens potential i det forskningsstödjande arbetet med en gedigen intervjustudie och kritisk reflektion – sammantaget visar uppsatsen på god akademiskt mognad!

Nominering – Gustaf Källvik:Biblioterapi har under de senaste åren rönt ett växande intresse, vid olika typer av bibliotek och i vården. Gustaf ställer den kritiska och raka frågan om vad som egentligen avses när det talas om biblioterapi och läsandets läkande kraft. Genom en diskursorienterad analys av studentuppsatser framträder begreppet som både vildvuxet och mångfacetterat – vetenskapligt svårbestämt – och bibliotekarier ofta som ambivalenta inför den terapeutiska rollen. Här finns utmaningar för framtidens biblioteksverksamheter!

Nominering – Jesper Sjöberg:Då och då blossar debatterna om bibliotekens mediestrategiska arbete upp. Det gäller inköp, representation, gallring med mera. I en originell studie undersöks JO:s hantering av fyra specifika biblioteksfall under en tjugoårsperiod. Med välgörande tidsmässig distans till det empiriska materialet lyckas Jesper både identifiera det unika i dessa fall och återkommande dilemman som biblioteken och deras personal behöver hantera i arbetet. Analysen får tyngd av studiens teoretiska ramverk samt dess grundliga förankring i rättsliga principer och styrdokument – detta som så många av oss borde veta mer om!

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: