Informationshantering är ett gemensamt ansvar

Det moderna lärandets bibliotek

BETT är en utbildningsmässa i London för alla som intresserar sig för skolans digitalisering. Bland utställarna på själva mässan finns leverantörer, föreläsare inom olika områden samt nationer med egna montrar. Axiell Education deltog i DIU:s program som riktade sig till de skandinaviska deltagarna. I programmet fick vi ta del av Horizon report med trender och tendenser inom utbildningsområdet samt lyssna till lärare och elever som berättade om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Martina Lundström och Fredrik Paulsson från Axiell Education föreläste under rubriken ”Det moderna lärandets bibliotek”. Vår ambition var att livesända föreläsningen från vår facebook-konto men den svajiga uppkopplingen på mässan lämnade en del att önska och någon livesändning var aldrig aktuell. Här följer istället en sammanfattning av hur vi ser på det moderna lärandet och bibliotekens roll i dagens och morgondagens skola.

Bibliotekariens roll i skolan lyftes fram genom goda exempel från bland annat Linköpings kommun. Där har digitala satsningar på teknik i klassrummet följts av parallella satsningar på att utveckla skolbibliotekens roll i skolan. Denna satsning har varit lyckosam och bidragit till att skolans resultat och meritvärden stigit under flera år i rad. Det är inte tekniken i sig som varit viktigast vid utbildningssatsningar utan det har i hög grad handlat om skolans innehåll och metoder. Linköpings skolbibliotekarier har i hög grad deltagit i de utbildningssatsningar som gjorts.

Låt dig inspireras av andra

Vi menar att fler kommuner bör inspireras till skolbibliotekssatsningar. Det står i skollagen att alla elever ska ha tillgång till bibliotek. Dagens skolbibliotekarier kompletterar IKT-pedagoger och lärare och ger ett naturligt fokus på innehåll. Den kompetens som bibliotekarier har inom informationssökning, källkritik och hantering av metadata är betydelsefull för skolans inställning till digitalisering och för fortbildning av alla som arbetar med lärande.

En viktig fråga som ställdes från publiken var om det finns risker med att en profession, i det här fallet bibliotekarien, ansvarar för elevernas lärande inom informationssökning och källkritik. Vi tror att alla som arbetar inom skola måste ha förståelse för digitaliseringen, och det är rektors ansvar att se till att kompetens finns på skolan. Att hantera stora informationsmängder och hitta relevant material för undervisning och lärande är ett gemensamt ansvar. Skolverkets undersökning av lärares kompetens inom digitalisering visar att cirka tre av tio lärare har bristande kunskaper om informationssökning och källkritik. Det är glädjande att Skolverket har satsat på fortbildningssatsningar inom detta område. När skolbibliotekarier och lärare arbetar tillsammans finns goda chanser att utveckla undervisningen och ge eleverna bra förutsättningar för lärande.

Föreläsningen avslutades med en diskussion kring nödvändiga satsningar på digital infrastruktur och vikten av att hålla sig till de standarder som finns för digitala lärresurser. Denna karta över London underground hade valts ut för att illustrera infrastruktur. Kartan söktes fram på ”Google bilder” med verktygsinställningen ”som får användas och ändras”. Kan du se vad det är som inte stämmer med denna karta?

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: