Programmering ska in i undervisningen – skolbibliotekets roll

Regeringen har nu beslutat att elevers digitala kompetens ska stärkas och nu kommer skolan att få i uppgift att föra in programmering i flertalet ämnen. Förtydliganden och förstärkningar  förs nu in i skolans styrdokument, bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Detta kommer påverka rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Man vill även satsa mer på källkritik.

Skolbiblioteket, både som teknisk lösning och som mötesplats är ett naturligt centrum för utvecklandet av digital kompetens. 

Vi på Axiell Education ser skolbiblioteket som nav för resurser, medier och informationshantering blir än viktigare. I våra moderna skolbibliotekssystem går det att lägga till och arbeta med olika typer av resurser och medier. Det går också att arbeta med resurser för exempelvis datalogiskt tänkande, koppla på material för källkritik och informationshantering samt att koppla allt innehåll mot skolans styrdokumenten.

Skolbibliotekarien och läraren kan hjälpa eleverna mycket genom att nyttja skolans redan befintliga resurser och medier, och genom skolbiblioteket kan man jobba med det stora antal öppna lärresurser som finns inom programmering för skolan.

Skolbiblioteket i sig kan också utgöra platsen för kunskapsinlärning kring teknik, matematik och datalogiskt tänkande, genom exempelvis maker space, som exempelvis Michigan Makers pop-up maker space program, och skapa samarbeten med universitet och forskning.

Fake News

Starka och framgångsrika skolbibliotek kräver en bredd av resurser, däribland entusiastiska utbildade bibliotekarier som kan stötta eleverna att använda och tillämpa olika typer av informationsresurser i kunskapsinhämtningen. Det skriver Sarah Davis, Dorcas Hand och Matthew Wittmer i artikeln “New School Library” från 2013.

Frågor som skolbibliotekarien och läraren bör ställa till sina elever är:

Hur värderar vi en källa på Internet? Vilka databaser är aktuella att söka i? Hur hittar vi den mest relevanta informationen kring ett ämne? Hur vet vi att det vi söker på har innehåll av god kvalitet?

I detta arbete är skolbibliotekarier ovärderliga både för skolans elever och personal.

Vi kommer redan till hösten erbjuda våra kunder de nya styrdokumentskopplingarna och hjälpa er i arbetet med programmering i ert skolbibliotek.
 

Sammanfattningsvis avser ändringarna i styrdokumenten följande: 

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena.
  • att stärka elevernas källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på
  • ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att använda och förstå digitala system och tjänster
  • att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Läs mer:  https://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: