Framtidens skolbibliotek

Var med och skapa framtidens skolbibliotek!

Vill du vara med i ambitionerna att skapa Framtidens skolbibliotek tillsammans med oss? Det är många som vill ha ett skolbibliotek som kombinerar det digitala möjligheterna med skolbibliotekariens expertis och guidning och som dessutom utjämnar skillnader och förutsättningar vad det gäller geografi och ekonomi. Vi på Axiell vill skapa framtidens skolbibliotek tillsammans med elever, pedagoger, bibliotekarier och rektorer.  Därför letar nu efter samarbetspartners som vill vara med i detta projekt och bidra med sin kompetens, idéer och branschkunskap. Är du en av dem vi söker?

Här är vår utgångspunkt: Vi vet att ett bra skolbibliotek är central för inlärningen. Det finns många studier som visar på att det finns ett positivt samband mellan inlärning och tillgång till ett skolbibliotek där eleven kan få kompetent stöd. Detta har nyligen lyfts fram i den nationella biblioteksstrategin (källa http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliotekets%20roll_slutversion.pdf ).  I skollagen står sedan 2011 att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek (2010:8006 ).

Skolinspektionen genomför även en granskning av hur rektor tar ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare samt hur skolbiblioteket används i skolan som en integrerad del i den pedagogiska verksamheten. Skolverket föreslår ett förtydligande av skollagen om skolbibliotekens pedagogiska funktion. Skolbiblioteken står i fokus och har även lyfts fram som en central satsning i den nationella biblioteksstrategin.

Utmaningen är att alla skolor inte har den ekonomiska möjligheter att ha en skolbibliotekarie på plats hela tiden eller kan uppdatera ett fysiskt skolbibliotek så att det hela tiden är relevant för eleverna. I ett digitalt samhälle så borde detta inte utgöra en begränsning, då teknik kan säkerställa tillgång till kompetens och läroresurser på ett jämlikt sätt. Det är denna utmaning som Axiells satsning ”Framtidens skolbibliotek” vill lösa, på ett sätt som är förenligt med de ekonomiska ramar som skolan har samt på elevernas och lärarnas villkor.

Digitaliseringen har förändrat hur vi kommunicerar. Dagens elever är digitalt infödda och har under hela sin skolgång haft tillgång till datorer och telefoner och är vana att använda teknik som en integrerad del av sitt liv. Vi har idag appar där leveranser av tjänster som kräver personlig service nu kan levereras helt digitalt, exempelvis inom sjukvården. Detta borde även fungera väl inom skolvärlden.

Som ett första steg i detta projekt vill vi undersöka hur eleverna ser på framtidens skolbibliotek och hur de skulle vilja att skolbiblioteket stöttar deras lärande och utveckling.

Några av de frågorna som vi vill undersöka är:

  • När läser de idag?
  • Hur ofta pratar de med en skolbibliotekarie?
  • Hur vill de ha stöttning runt källkritik?
  • Vad gör de när de har lämnat skolan och behöver hjälp?
  • Hur skiljer detta sig mellan en skola i ett stadsområde och en skola på en mindre ort eller med större geografisk spridning mellan enheterna?

Vill du vara med i detta projekt och bidra? I första skedet riktar vi oss till skolor som har elever mellan 13-19 år samt rektorer som kan tänkas vara intresserade av att låta ett antal elever deltaga i de workshops som vi kommer att hålla. Den första workshopen har vi under bok- och biblioteksmässan som hålls i Göteborg under den 26–29 september. En uppföljande workshop planeras i Nacka. Den tredje workshopen letar vi efter ytterligare en skola som vill vara med i projektet, gärna från en skola där man idag inte har en heltidsanställd skolbibliotekarie.

I fas två projektet så vill vi förstå vilka behov som finns från de rektorer, skolledare och lärare som idag inte har en heltidsanställd skolbibliotekarie.  Vilka behov finns och hur skiljer de sig mellan skolor och geografiska områden? Hur kan samarbetet mellan folkbibliotek och skolor förbättras för att möta det behov som finns i skolan?

Baserat på vår samlande kunskap och erfarenhet så tror vi att det finns möjlighet att designa en relevant och användarvänlig tjänst som gör att skolinspektionens krav uppfylls på ett bra vis.

Vi hoppas att ni är intresserade av att deltaga i projektet och samarbeta med erfarna kollegor på Axiell Services samt Axiell Public Library. Ni kan följa vårt arbete här på vår blogg samt på Facebook och Twitter. Vi kommer att använda en ny hashtag #framtidensskolbib samt #svbib, #skolbib #bibliotek #orkaläsa #mik #läsning

Vill du veta mer?

Hör av dig till Martina Lundström som gärna besvarar dina frågor!

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: