Právní upozornění

Veškerý redakční obsah a grafika na této webové stránce jsou chráněny autorským právem na základě mezinárodních smluv a dalších platných zákonů o duševním vlastnictví. Jejich kopírování není možné bez výslovného svolení společnosti Axiell, která si vyhrazuje všechna práva. V případě, že autorská práva k obrázkům použitým na této stránce patří jiným, je autorství přiznáno a musí být uvedeno.

Podmínky užití webových stránek

Podmínky užití webových stránek www.axiell.com/cz

1. Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.axiell.com/cz a ostatních stránek provozovaných společností Axiell s.r.o.
(dále jen „Stránky“).
2. Stránky provozuje společnost Axiell, s.r.o.
IČ: 24127582, DIČ: CZ24127582, společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181091
(dále jen jako „Provozovatel“).
3. Všichni návštěvníci, kteří přistupují a používají Stránky provozované Provozovatelem (dále jen „Návštěvníci“) jsou povinni seznámit se s těmito Podmínkami před započetím užívání Stránek. Pokud Návštěvník s podmínkami nesouhlasí je povinen Stránky opustit.
4. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek.
5. Majitelem veškerého publikovaného obsahu Stránek je Provozovatel, který je oprávněn v souladu s právními předpisy k šíření veškerého obsahu na Stránkách.
6. Na Stránkách mohou být oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem.
7. Jakékoliv užití Stránek nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je bez předchozího souhlasu Provozovatele zakázáno. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek.
8. Každý Návštěvník užívá Stránky na vlastní riziko. Veškerý obsah Stránek slouží pouze jako obecná informace Návštěvníkům. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto informativního obsahu. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek.
9. Před jakýmkoliv právním jednáním Návštěvníka, učiněným na základě informací uvedených na Stránkách je Návštěvník povinen ověřit si platnost takových informací u specializovaného poradce na danou problematiku. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé využitím zveřejněných informací Návštěvníkem a žádné z uvedených informací nejsou závazným právním doporučením či radou Provozovatele Návštěvníkovi.
10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho Stránek a neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek ( zejména diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
11. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek a dále za újmy vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
12. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek.
13. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
14. Pokud se Návštěvník pohybuje v části Stránek, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen Registrovaný přístup“), pak mohou být data poskytnutá Návštěvníkem (jméno, příjmení, firma, adresa, telefon, email, případně další údaje) použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
15. Provozovatel upozorňuje Návštěvníka svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude Provozovatel povinna se řídit.
16. Pokud se Návštěvník registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách, může kdykoliv tuto registraci zrušit na emailové adrese info@azlegal.cz.
17. Pro evidenci Návštěvníků a individuální nastavení některých částí Stránek používá Provozovatel soubory cookies, a to v souladu se Zásadami cookies.
18. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na Stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018. V případě, že s těmito Podmínkami nesouhlasíte, opusťte tyto Stránky a nadále je nepoužívejte.