Museion

Informační systém pro evidenci a správu muzejních a galerijních sbírek

Centralizované řešení pro správce sbírek na úrovni jednotlivců, měst, územních samosprávných celků i státních orgánů; publikační platforma pro webové portály a projekty z oblasti virtuální reality.
Evidence, manipulace, konzervace, uložení, akvizice, sběr, publikace, zpracování, hlášení do CES a PSEUD – navrženo pro velká muzea a zřizovatele, vhodný i pro menší a soukromé sbírky.

Vyžádejte si nabídku

MUSEION je vhodný pro práci s libovolnými typy sbírkových fondů a díky speciálně navrženým katalogizačním formulářům poskytuje detailně řešené rozhraní pro katalogizaci a další zpracování dat z historických, uměleckých, etnografických a dalších oborů, stejně jako různých specializací přírodních věd (od geologie až po entomologii).
Samozřejmostí je možnost využívání řízených terminologických slovníků specifických pro jednotlivé dokumentační obory, včetně složitých hierarchických taxonomií např. v přírodních vědách.

MUSEION je v plném souladu s požadavky české a slovenské legislativy ve vztahu ke správě muzejních sbírek, respektuje rovněž mezinárodní standardy a metodiky sbírkotvorné činnosti, přičemž ale stále umožňuje využívání zavedených postupů dobré muzejní praxe. V současné době je k dispozici ve 3 jazykových mutacích – české, slovenské a anglické, v přípravě je německá, polská a ukrajinská varianta.

Výhody a specifika systému

 • Maximální využití systémových slovníků sdílených napříč celou institucí
 • Plná integrace na mapové služby GIS
 • Možnost integrace na externí portály a služby (úřady, archivy, knihovny)
 • Široká škála automatických procesů zpracování dokumentů (fotografie, videa, audio)
 • Komplexní pokrytí životního cyklu sbírkového předmětu od okamžiku jeho nabídky do muzea (případně sběru v terénu), přes zápis do chronologické evidence, nahlášení do CES, odbornou dokumentaci v rámci systematické evidence, výpůjčky, výstavy, konzervátorsko-restaurátorskou péči, inventarizaci, až po vyřazení ze sbírkového fondu
 • Poskytuje uživatelům vše potřebné ke každodenní profesionální práci, včetně individuálního nastavení uživatelského prostředí (obrazovky, formuláře, procesy, variantní nastavení agend)

Základní statistiky

10.000.000+  evidovaných sbírkových předmětů
50+  paměťových institucí ve třech státech

Dokumentace MUSEION

Kompletní dokumentace evidenčního systému, návody, příručky a detailní informace o změnách v nových verzích.

Základní komponenty

 • Chronologická evidence (přírůstky)
 • Systematická evidence (katalog)
 • Pomocná evidence
 • Depozitář
 • Kontextové dokumenty (multimédia/přílohy)
 • Konzervátorská a restaurátorská agenda
 • Archeologické akce
 • Inventarizace sbírky
 • Protokoly o stavu
 • Odborné slovníky

Licencované komponenty

 • Modul digitalizace (včetně Rezervace předmětů)
 • Košíky – rozšíření
 • Modul publikace sbírky (bez sbírkového portálu)
 • Integrace s CES OnLine (přírůstky a katalog)
 • Integrace AMČR
 • Modul akvizice
 • Modul výpůjčky a prezentace (s vazbou na depozitář)
 • Modul evidence sběrů
 • Modul rezervace předmětů