DEMZ

Digitální evidence movitého kulturního dědictví pro více než 100 muzeí a galerií na území celé Slovenské republiky 

Informační systém DEMZ (Digitálna evidencia múzejných zbierok) představuje centralizované slovenské národní řešení evidence muzejních sbírek. Realizací tohoto systému je naplněna legislativní povinnost, která ukládá Slovenskému národnému múzeu (SNM) vytvářet a vést centrální evidenci muzejních sbírek.  Informační systém byl navržen a realizován tak, aby zjednodušil a zefektivnil elektronickou a digitální odbornou správu a evidenci různých typů sbírkových předmětů.

V plném souladu s požadavky slovenské legislativy DEMZ umožňuje vytvářet nové záznamy v evidencích 1. a 2. stupně; a samozřejmě i editovat stávající záznamy. Jeho zásadní součástí je i autoritní komponent (tzv. Múzejný tezaurus) s propracovanou hierarchickou strukturou. Jeho jádro tvoří řízené výkladové slovníky katalogizačních pojmů a standardizovaných preferovaných názvů sbírkových předmětů, systematizace dočasných entit a také personální, korporativní a geografické autority. Tvorba a uplatnění digitálních slovníků při zpracování dat umožňuje rychlou a jednotnou katalogizaci a je podmínkou následné efektivnosti vyhledávání informací nad rozsáhlými databázemi. Současně se jedná o základní podmínku sémantické interoperability informací o muzejních sbírkách. 

Dále systém DEMZ obsahuje moduly pro evidenci výpůjček, konzervátorsko/restaurátorských návrhů a zásahů, provedených odborných revizí. Součástí systému je i modul digitalizace sbírkových předmětů a statistický modul podávající přehled o stavu odborného zpracování sbírek. Mimoto DEMZ umožňuje evidovat různé typy multimédií a dokumentů souvisejících se sbírkovými předměty a péčí o ně. Uživatelé mohou ze systému generovat rovněž různé výstupy, a to zejména tiskové sestavy (.doc, .xls, .xlsx, .pdf, html, RTF) speciálně vytvořené pro jednotlivé odborné agendy. Ve všech úlohách je také dostupný export dat vybraných polí ve formátované i neformátované podobě. Díky všem implementovaným modulům a funkcionalitám, kterými disponují, je budován společný vědomostní systém muzeí. 

Odbornou revizi sbírkových předmětů mohou pracovníci muzeí a galerií variantně vykonávat také prostřednictvím mobilní aplikace Axiell Move. Tato aplikace je používaná v globálním měřítku řadou klientů Axiell, kteří pro správu sbírek používají různé systémy. Nově mohou aplikaci využívat také uživatelé na Slovensku pracující v systému DEMZ, pro který byla aplikace upravena na míru a doplněna o další funkcionality. Aplikace je uzpůsobena pro platformy Android a iOS. 

Co Axiell Move nabízí? 

 • Uživatelé mohou Axiell Move využít k vyhledání předmětů a zjištění základních informací pomocí inventárního nebo přírůstkového čísla
 • Přímo v aplikaci lze také doplnit fotografii předmětu, změnit místo jeho dočasného nebo trvalého uložení, provést inventarizaci (neboli odbornou revizi) sbírkových předmětů i dosud nezkatalogizovaných přírůstků. 
 • Zajímavou funkcionalitou je optické čtení čárových a QR kódů, kterými mohou být předměty označeny. 
 • Ve spojení s jinými evidenčními systémy je dále podporováno vytváření souborů sbírkových předmětů pro účely jejich transportu, identifikace obalů a zpětné rozbalování na místě určení.  
 • Axiell Move umožňuje i přechodnou práci offline se synchronizací údajů po znovupřipojení k internetu. 
 • Pracovníci zajišťující manipulaci se sbírkovými předměty mohou operativně sledovat úkoly, které pro ně v depozitáři vznikají a postupně je realizovat spolu se zanesením změn do databáze. 

Výhody a specifika systému DEMZ

 • Hierarchický autoritní komponent (muzejní tezaurus) sdílený napříč celou institucí 
 • Lokální slovníky (tj. nesdílené) pro jednotlivé instituce 
 • Poskytování dat systémům třetích stran prostřednictvím protokolu OAI-PMH (CAIR, CEMUZ, Digitalizační centrum Slovenské republiky) 
 • Široká škála automatických procesů zpracování dokumentů (fotografie, videa, audio) 
 • Komplexní pokrytí životního cyklu sbírkového předmětu od okamžiku jeho nabídky do muzea (případně sběru v terénu), přes zápis do evidence 1. stupně, odbornou dokumentaci v rámci evidence 2. stupně, výpůjčky, výstavy, konzervátorsko-restaurátorskou péči, odbornou revizi, digitalizaci, až po vyřazení ze sbírkového fondu 
 • Poskytuje uživatelům vše potřebné ke každodenní profesionální práci, včetně individuálního nastavení uživatelského prostředí (obrazovky, formuláře, procesy, variantní nastavení agend) 

Základní statistiky

Součástí dodávky byla migrace dat z předchozího evidenčního systému. Migrovalo se:

 • Přibližně 1 500 000 prvostupňových záznamů
 • Zhruba 1 500 000 druhostupňových záznamů
 • Téměř 100 000 autoritních záznamů   

Dokumentace a následná podpora systému DEMZ 
Axiell Czech Republic v rámci dodávky zpracoval i uživatelskou, provozní a systémovou dokumentaci a současně proškolil klíčové uživatele SNM, aby mohli DEMZ na denní bázi pohodlně ovládat. Součástí spolupráce je průběžné poskytování služeb podpory a údržby konzultanty i vývojovým týmem Axiell.