Privacy Policy

Soubory cookie a identifikátory Google Analytics
Google Analytics používá k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků (uživatelů) na webech zákazníků Google Analytics hlavně soubory cookie první strany. Uživatelé mohou soubory cookie zakázat nebo jednotlivé soubory cookie vymazat. Další informace

Google Analytics navíc podporuje volitelný doplněk prohlížeče. Pokud si ho uživatel nainstaluje a zapne, deaktivuje měření službou Google Analytics na každém webu, který navštíví. Upozorňujeme, že doplněk deaktivuje pouze měření pomocí Google Analytics.

Pokud web nebo aplikace využívá sady SDK služby Google Analytics pro aplikace nebo Google Analytics pro Firebase, shromažďuje Analytics identifikátory instance aplikace. Jedná se o náhodně generované číslo, které identifikuje konkrétní instalaci aplikace. Tento identifikátor se resetuje pokaždé, když uživatel resetuje svůj inzertní identifikátor (inzertní ID v systému Android a ID pro inzerenty v iOS).

Je-li na webu nebo v aplikaci implementována služba Google Analytics spolu s dalšími inzertními službami Google, například Google Ads, mohou být pro účely inzerce shromažďovány další identifikátory. Uživatelé mohou tuto funkci deaktivovat a spravovat nastavení tohoto souboru cookie pomocí nastavení reklam.

Služba Analytics také shromažďuje IP adresy návštěvníků webových stránek za účelem poskytování a zabezpečení služby a také proto, aby vlastníci webových stránek získali představu, ze které země, státu nebo města na světě uživatelé přicházejí (tzv. geolokace podle IP adresy). Google Analytics sice nabízí způsob, jak získané IP adresy maskovat, ale vlastníci webů mají přístup k IP adresám svých uživatelů, i když Google Analytics nepoužívají.

Informace k webům a aplikacím využívajícím Google Analytics

Google jako zpracovatel dat
Zpracovatelem dat ze služby Google Analytics je společnost Google, jak je uvedeno v našich podmínkách pro zpracování dat o reklamách. Ty jsou k dispozici všem zákazníkům Google Analytics, kteří mají smlouvu přímo se společností Google. Další informace

Podle GDPR je zpracovatelem údajů služba Google Analytics, neboť shromažďuje a zpracovává data za naše klienty podle jejich pokynů. Naši zákazníci jsou správci dat, kteří jsou i nadále držiteli veškerých práv ohledně shromažďování, uchovávání a mazání svých údajů a přístupu k nim a mohou tato práva kdykoli uplatnit. Používání údajů společností Google se řídí podmínkami smlouvy se zákazníky služby Analytics a nastaveními, která zvolili v uživatelském rozhraní služby.

Údaje shromažďované službou Google Analytics

Soubory cookie první strany
Google Analytics shromažďuje soubory cookie první strany a údaje týkající se zařízení/prohlížeče, IP adresy a aktivity na webech a v aplikacích. Na jejich základě měří interakce uživatelů na webech a v aplikacích využívajících Google Analytics a vytváří o nich statistiky. Soubory cookie a shromažďované údaje si mohou zákazníci přizpůsobit pomocí různých funkcí, například nastavení souborů cookie, User ID, importu údajů nebo protokolu měření. Další informace

Zákazníci Google Analytics, kteří například aktivovali metodu shromažďování údajů analytics.js nebo gtag.js, mohou nastavit, zda se mají soubory cookie používat k ukládání pseudonymních nebo náhodných identifikátorů klientů. Pokud se zákazník rozhodne soubor cookie nastavit, informace uložené v lokálním souboru cookie první strany budou omezeny na náhodný identifikátor (např. 12345.67890).

U zákazníků využívajících sadu SDK Google Analytics pro aplikace shromažďujeme identifikátor instance aplikace, což je číslo náhodně vygenerované při první instalaci aplikace uživatelem.

Identifikátory pro účely inzerce
U zákazníků, kteří využívají inzertní funkce Google Analytics, shromažďujeme reklamní soubory cookie společnosti Google. Ty umožňují službám v Obsahové síti Google aktivovat funkce jako remarketing. Používání těchto funkcí se řídí nastavením reklam daného uživatele, požadavky zásad pro inzertní funkce Google Analytics a zásadami společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. Ty zákazníkům ukládají povinnost získat souhlas s používáním souborů cookie v případech, kdy to právní předpisy vyžadují, včetně souhlasu se zobrazováním personalizovaných reklam. Další informace o tom, jak Google využívá reklamní cookie, naleznete v častých dotazech k ochraně soukromí v rámci inzertních služeb Google. Službu Google Analytics je možné implementovat tak, aby neovlivňovala běžný sběr dat při deaktivovaných inzertních funkcích, dokud neobdržíte souhlas.

IP adresa
Služba Analytics využívá IP adresy za účelem geolokace návštěvníků, ochrany služby a zajištění bezpečnosti našich zákazníků. Zákazníci mohou maskovat IP adresy, takže Google Analytics pak bude místo celé získané IP adresy používat jen její část. Kromě toho mohou IP adresy kdykoli přepsat pomocí naší funkce pro přepisování IP adres.

Zákaz odesílání údajů umožňujících zjištění totožnosti
Naše smlouvy zákazníkům zakazují odesílat službě Google Analytics údaje umožňující zjištění totožnosti. Aby zákazníci odesílání těchto údajů do Google Analytics zabránili, měli by se řídit těmito doporučenými postupy.

K čemu se data používají?
Google využívá data Google Analytics k zajišťování měřicích služeb pro zákazníky. Pomocí identifikátorů, například souborů cookie a identifikátorů instancí aplikací, se měří interakce uživatelů s weby, resp. aplikacemi zákazníků. IP adresy se používají k poskytování a zabezpečení služby a také proto, aby zákazníci získali představu, odkud uživatelé přicházejí.

Přístup k datům
Údaje Google Analytics s nikým nesdílíme, pokud to zákazník nepovolí (například prostřednictvím nastavení v uživatelském rozhraní služby) nebo to není jinak výslovně povoleno podmínkami jeho smlouvy o používání služby Google Analytics. Výjimku tvoří omezené případy, kdy to vyžadují právní předpisy.

Vlastní přístup k údajům v účtu Analytics nebo ve službách mohou zákazníci řídit pomocí vhodné konfigurace oprávnění (k zobrazování nebo k úpravám) pro zaměstnance a další osoby, které se mohou do účtu přihlásit. Další informace

Ochranu před ohrožením dat zvenčí zajišťují týmy specialistů na zabezpečení ve společnosti Google. Přístup k datům v rámci společnosti (např. ze strany zaměstnanců) je omezen důsledným řízením přístupu pomocí interních zásad a automatizovaných technických prostředků, například ověřování totožnosti, používání protokolu SSL a protokolů zabezpečení. Přístup k datům tak mají pouze lidé, kteří ho z pracovních důvodů potřebují.

Přehled propojení služeb
Pokud zákazníci službu v Analytics propojí s další službou Google nebo se servisním účtem Google (tzv. integračním partnerem), k některým datům dané služby v Analytics je možné přistupovat prostřednictvím propojeného účtu a lze je do něj exportovat. Po exportu přes propojené účty se na data vztahují smluvní podmínky a zásady integračního partnera.

Jakmile se údaje integračnímu partnerovi odešlou, podléhají jeho smluvním podmínkám a služba Google Analytics už k nim nemá přístup a nejsou pod její kontrolou. Propojení účtů si zákazníci mohou kdykoli zkontrolovat v přehledu propojení služeb v uživatelském rozhraní Analytics.

Sdílení údajů
Google Analytics zákazníkům nabízí několik nastavení sdílení údajů, pomocí kterých mohou upravit přístup společnosti Google k údajům shromážděným některou z metod sběru dat v Google Analytics (kód JavaScript, sady SDK pro mobilní zařízení a Protokol měření) a jejich používání. Tato nastavení se vztahují pouze na data shromážděná z webových stránek, mobilních aplikací a dalších digitálních zařízení pomocí služby Analytics. Nevztahují se na údaje o používání této služby zákazníkem, například o počtu služeb nebo nakonfigurovaných doplňkových funkcích. Navíc platí, že bez ohledu na zákazníkovo nastavení sdílení údajů mohou být data služby Analytics využívána k údržbě a ochraně této služby, avšak pouze v nezbytné míře.